algemene voorwaarden Succes4dogs:


Artikel 1: Begrippen


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1 Succes4dogs: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.


1.2 Cursist: hondeneigenaar die Succes4dogs wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.


1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Succes4dogs zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.


1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de overeenkomst/opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.


Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst:


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Succes4dogs.


2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Succes4dogs middels inschrijving op de site. De afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam van de hond opgeeft.


2.3 Aan het einde van elke maand verstuurt Succes4dogs een factuur met het verschuldigde bedrag van de genoten lessen van die maand. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL24ASNB8843515756 ten name van Succes4dogs. o.v.v. factuurnummer.


2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt Succes4dogs zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.


2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.


Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus:


3.1 Succes4dogs bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van Succes4dogs.


3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud Succes4dogs het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.


3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleidt te worden door ouder of voogd.


3.4 Succes4dogs bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.


3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden of tuigen met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden half checks, halti’s, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.


3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of met een Titerbepaling.


3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan Succes4dogs vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.


3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de instructeur aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden niet toegelaten. Succes4dogs behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren.


3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen.


Artikel 4: Cursussen


4.1 Speuren/Detectie, voor deelname aan deze cursus dient de hond waarmee deel genomen wordt minimaal 6 maanden of ouder te zijn en in staat zijn normale commando's op te volgen.


Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult


5.1 Succes4dogs bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door Succes4dogs zijn afgelast worden automatisch verschoven.


5.2a Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon, E-mail of WhatsApp. Afmelden zonder kosten kan tot 24 uur voor de les. Bij later dan 24 uur of helemaal niet afmelden zal de les worden doorberekend. Door de cursist afgemelde lessen, kunnen niet worden ingehaald.


5.2b Een cursus heeft een cyclus van 10 lessen. instromen is niet mogelijk als de cursus is gestart. Tijdens een lespakket is het niet mogelijk om lessen door te schuiven. Als je verhinderd bent laat dit dan van tevoren weten. Verzetten van een privéles is mogelijk indien minimaal 24 uur van tevoren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.


5.2c Bij annulering van de cursus door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;


Bij annulering eerder dan 3 weken voor aanvang van de cursus wordt niets in rekening gebracht.


Bij annulering vanaf 3 tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.


Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.


5.2d Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door Succes4dogs geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.


Artikel 6: Aansprakelijkheid van Succes4dogs.


6.1 Succes4dogs is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.


6.2 Succes4dogs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.


6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Succes4dogs op internet of andere publicaties zijn niet bindend.


6.4 Succes4dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist


7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, meegebrachte bezoekers of meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.


7.2 Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.


7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Succes4dogs van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.


Artikel 8: Geschillen


8.1 Op overeenkomsten gesloten met Succes4dogs is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Balans & Coördinatie

Neuswerk

Gehoorzaamheid & Fun