Succes4dogs
Positief begeleiden naar succes.

algemene voorwaarden Succes4dogs:


Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan  onder:

1.1 Kynologisch Centrum: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die het Kynologisch Centrum wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij het Kynologisch Centrum zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met het Kynologisch Centrum.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van het Kynologisch Centrum middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL53ABNA0842773436 op naam van Succes4dogs. o.v.v. factuurnummer.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt het Kynologisch Centrum zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.

2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij het Kynologisch Centrum heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus:

3.1 Het Kynologisch Centrum bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van het Kynologisch Centrum.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 Het Kynologisch Centrum bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden half checks, halti’s, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht- politie- en uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of met een Titerbepaling.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan het Kynologisch Centrum vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de instructeur aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden niet op het terrein toegelaten. Het Kynologisch Centrum behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.

Artikel 4: Cursussen

4.1 Cursist komt in aanmerking voor de Basiscursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt minstens een puppencursus met succes heeft afgerond.

4.2 Speuren/Detectie, voor deelname aan deze cursus dient de hond waarmee deel genomen wordt minimaal 6 maanden of ouder te zijn en in staat zijn normale commando's op te volgen.

Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult

5.1 Het Kynologisch Centrum bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door het Kynologisch Centrum zijn afgelast worden automatisch verschoven.

5.2a Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon, e-mail of WhatsApp

5.2b Lessen hebben een cyclus van 10 lessen. instromen is niet mogelijk als de cursus is gestart. Tijdens een lespakket is het niet  mogelijk om lessen door te schuiven. Als je verhinderd bent laat dit dan van tevoren weten. Verzetten van een priveles is mogelijk indien minimaal 48 uur van tevoren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

5.2c Bij annulering van de cursus door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;
Bij annulering eerder dan 3 weken voor aanvang van de cursus wordt niets in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 3 tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

5.2d Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door het Kynologisch Centrum geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van het Kynologisch Centrum

6.1 Het Kynologisch Centrum is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 Het Kynologisch Centrum is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van het KYnologisch Centrum op internet of andere publicaties zijn niet bindend.

6.4 Het Kynologisch Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door het Kynologisch Centrum van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.


  

Detectie          Speuren          Gehoorzaamheid en Fun